Former Staff

  • M.Sc. Matthias Prellwitz
  • Dipl.-Inf. Nikolaus Jeremic
  • Enrico Seib (Doktorand, 2010-2017)
  • Xijie Guo (DAAD Praktikantin, 2017)